Виртуализация

virtualization bisoft


Виртуализацията е възможността няколко независими операционни системи или приложения да работят върху една хардуерна платформа.
Това означава, че приложенията стават хардуерно независими, понеже работят в емулирана среда.

Виртуализацията е технология, която предоставя уникални възможности на бизнес потребителите в няколко посоки:

 • -По-ефективно и гъвкаво използване на ресурсите
 • -Намалена консумация на енергия
 • -Повишена сигурност и гъвкавост при висока степен на непрекъсваемост на работата
 • -По-ефективни поддръжка и администриране
 • -Бързо и лесно възстановяване от сривове
 • -Възможност за използване на по-стари системи

Сървърна виртуализация

Виртуализацията на сървъри е метод на виртуализация, при който няколко сървъра под различни операционни системи могат да работят на един физически сървър. Тази технология спомага да бъдат постигнати по-висока производителност и гъвкавост, и в същото време да бъдат намалени оперативните и първоначалните разходи за поддръжка и хардуер.
Сървърната виртуализация е утвърдена и широко прилагана технология с голям потенциал за развитие.
Основни предимства на сървърната виртуализация:
 • По-ефективно и гъвкаво използване на ресурсите
  Сървърната виртуализация дава възможност за до 80% повишаване на степента на използване на Вашите сървъри. На първо място тази технология позволява да увеличите производителността на Вашите сървъри и на ИТ инфраструктурата като цяло, а от друга страна значително намалява разходите за хардуер.
 • Намалена консумация на енергия
 • Повишена сигурност и гъвкавост при висока степен на непрекъсваемост на работата
  Сървърната виртуализация предлага по-високо ниво на сигурност и надеждност. Ключови предимства на виртуализираната сървърна инфраструктура са: по-лесно възстановяване на дейността при сривове и злополуки, в рамките на значително по - кратки срокове, автоматична защита от внезапно спиране, по-добра защита на данните и системите.
 • По-ефективни поддръжка и администриране
  При виртуализирана сървърна инфраструктура, броят на физическите сървъри, които се нуждаят от поддръжка, мониторинг и обновяване, е значително намален. От друга страна усилията, времето и ресурсите, необходими за добавяне и конфигуриране на нов виртуален сървър, са много по-малки, в сравнение с физическите сървъри.

Десктоп виртуализация

Десктоп виртуализацията е отделяне на работното място (десктоп) от физическата машина, на която са инсталирани операционната система, потребителските настройки и приложенията.
Моделът на десктоп виртуализация позволява ползването на виртуални машини, така че множество потребители да ползват индивидуализирани десктопи, като се свързват към един централизиран сървър. Клиентската част може да ползва изцяло различна хардуерна архитектура от тази, ползвана от виртуализирания десктоп, а също така и да е базирана на изцяло различна операционна система.
Основни предимства на сървърната виртуализация:
 • Улеснено добавяне и въвеждане в употреба на нови работни места;
 • Улеснена поддръжка и backup на работните места;
 • Централизирана администрация на работните места;
 • Бързо възстановяване в случай на срив в работата на сървъра или на клиента;
 • Дълъг жизнен цикъл на клиентския хардуер и значително намалени изисквания за обновяването му;
 • Сигурен отдалечен достъп;

Виртуализация на апликации

Виртуализация на приложения е превръщането на десктоп приложения във виртуални приложения, които се намират и са администрирани върху централизиран сървър, но се стартират при нужда локално.
Това значително намалява усложненията и използването на висококвалифицирани специалисти при инсталирането, обновяването и администрирането на приложенията. Друго съществено предимство е възможността за избягването на хардуерни и софтуерни проблеми на съвместимостта и стартиране на различни версии на едно приложение.

Виртуализация на масиви от данни

Виртуализация на масиви от данни е обединяването на няколко сървъра за съхранение на данни в един виртуален сървър.
Когато физическите устройства са преобразувани във виртуални единици, наличното дисково пространство може да бъде значително оптимизирано и адаптирано съгласно потребителските изисквания. Управлението на масивите от данни е пренесено на качествено ново равнище, а процесите на архивиране и възстановяване са значително опростени. Обединяването на няколко физически сървъра в една логическа единица осигурява висока устойчивост към сривове, защита и достъп до данните без прекъсвания. Допълнително предимство е възможността за опростено и бързо добавяне на нови функции и възможности.
Виртуализацията на масиви от данни значително намалява времето и разходите за администриране и едновременно с това добавя набор от функции за по-голяма стабилност и сигурност.

Виртуализация на мрежи

Виртуализация на мрежи е конфигурирането и стартирането на множество логически разделени мрежи върху основата на съществуващата мрежа.