Проекти


Корпоративен профил и идентичност

„Бисофт” ЕООД използва глобалния подход в компютърното и софтуерно развитие, като отговаря на многобройните изисквания на клиентите си, осигурявайки оптимални софтуерни и хардуерни решения за по - добро организиране на дейността. Предлагаме качествени и надеждни приложения, иновации в софтуерните технологии, цялостни бизнес решения, максимални функционалност и сигурност на предлаганите решения и на създаваните системи, като резултат на надлежно удостоверен експертен труд.

Основният акцент в дейността на дружеството е създаването на ефективни интернет решения. Главните насоки в дейността ни са: създаване на уеб приложения, създаване на приложения за електронна търговия, създаване на системи за управление на бизнеса на средни и големи предприятия и на държавни и общински органи, и подчинените им администрации, разработване на софтуер за работа и управление на специализирани хардуерни устройства, интернет реклама, мобилни приложения, техническа поддръжка и консултации.

Стремежът на дружеството е да поддържа баланс между проектите и ангажиментите си в публичната и корпоративната сфера, като поддържа безукорно ниво на професионална специализация, с цел създаване на уникални системи и непрекъснатата им иновация, съобразно изискванията на корпоративното развитие и на изискванията в публичната сфера на дейност на органи и администрации, като се имплементират всички налични достижения, стандарти и директиви.

Софтуерни системи „Правна помощ” и „Служебни защити”

Софтуерната система „ПРАВНА ПОМОЩ” и софтуерната система „СЛУЖЕБНИ ЗАЩИТИ”, в тяхното взаимодействие, кореспонденция и интегритет, осигуряват механизма на действие на правната помощ в Република България, съобразно концепцията за правната помощ, залегнала в Закона за правната помощ.

„Бисофт” ЕООД е създало, иновира и поддържа през последните 9 години, както и към настоящия момент, уникалните софтуерни системи „ПРАВНА ПОМОЩ” и „СЛУЖЕБНИ ЗАЩИТИ”, съобразно правомощията на адвокатските съвети и на Националното бюро за правна помощ на Република България, определени в Закона за правната помощ, и съобразно въведените ред и условия в посочения закон за предоставянето на правна помощ /процесуална, вътрешна/.

Функционалностите, архитектурата, дизайна и другите специфични особености на посочените две софтуерни системи са създадени така, че да осигуряват законосъобразното и правилно, непрекъснато действие на механизма на правната помощ в Република България.

Към настоящия момент софтуерна система „СЛУЖЕБНИ ЗАЩИТИ” е инсталирана и интегрирана в общо 18 /осемнадесет/ адвокатски колегии в страната, а именно в адвокатските колегии на София , Пловдив , Варна , Русе , Стара Загора , Плевен , Шумен , Благоевград , Ловеч , Добрич , Пазарджик , Враца , Хасково , Търговище , Смолян , Кърджали , Видин , Сливен.

Дейността по включване на останалите колегии активно продължава.

Разработен е и „Комуникационен модул“ към системата-функционалност, с помощта, на който съвместно със САС „ Съдебно деловодство“ на „Информационно обслужване“ АД се осъществява електронен обмен на данни между интегрираната инстанция и съответната Адвокатска колегия. Към момента „Комуникационен модул“ функционира на територията на област Пловдив, Варна и Добрич, като е предвидено да бъде интегриран и в други области на територията на страната.

Дължима грижа на изпълнение и референции

В дейността си дружеството постоянно полага грижата на добрия търговец и е добросъвестен участник в гражданския и търговския оборот. Фирмата се ползва с добро име и репутация в сферата на специализирания си предмет на дейност.

Референции на доволни клиенти от дейността на дружеството може да разгледате в раздел РЕФЕРЕНЦИИ на нашия сайт.

Сертификация

„Бисофт” ЕООД успешно премина одитна сертифицираща процедура и получи сертификат ISO 9001:2008, който международен стандарт въвежда изисквания за разработване и внедряване на ефективна система на управление на качеството. Дружеството прилага и следва стриктно изискванията включени в стандарта.

Основни софтуерни системи, създадени от дружеството :

 • Специализирана софтуерна система за дружества, предлагащи помощни средства за хора с увреждания – VMEDICARE.
 • Специализирана софтуерна система за управление на дружества, тържища, зеленчукови борси – VMARKET.
 • Система за управление на строителен бизнес - програмен продукт, представляващ завършено решение за управление на бизнеса, което помага на дружества от строителната индустрия.
 • Система за управление на дружества с основна дейност - дистрибуция и доставка на минерална и трапезна вода - софтуерен продукт, представляващ интегрирана система за организация и управление на стопанската дейност, изцяло съобразена с изискванията на бранша.
 • Система за управление на ресторанти - програмен продукт за управление, контрол, анализ на ресторант, пицария, бирария, механа. Системата е с гарантирана сигурност и защита на информацията, стабилност, възможност за работа с големи обеми информация.
 • Система за управление на фуражен цех - тази система покрива всички изисквания за ресурсно планиране, анализ и управление на производствени процеси. Системата е достъпна при закупуване, лесна при работа и евтина при поддръжка.
 • Софтуерна система за отчитане на тегла, измерени от автомобилна цифрова везна - тази система е внедрена в сметище и представлява програмен продукт за управление и контрол на доставените количества отпадъци от клиентите на сметището. Системата е с гарантирана стабилност и с възможност за обработка на големи количества данни.
 • Система за управление на складово пространство - уеб базирана складова и информационна система за управление на складово стопанство, която дава възможност за следене на стоки, доставчици, клиенти, приходи, разходи в неограничен брой складове. Системата работи през уеб браузър, което позволява работа, както в локална мрежа, така и дистанционна работа с нея през интернет.
 • Специализирана система за управление на дейността на Адвокатурите в България. Към софтуерната система има изграден портал, чрез който адвокатите от конкретната колегия имат достъп до данните си. Специализирана система за Адвокатурите в България, обслужваща Закона за правната помощ. Софтуерната система съдържа и модул, повишаващ значително скоростта на действие при работата, гарантира сигурност на преноса на документи и данни между съответните потребители на системата, и между съответната инстанция и адвокатска колегия. Към софтуерната система има изграден портал, чрез който служебните защитници от конкретната колегия имат достъп до данните си.
 • Специализирана система за НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ по ЗАКОНА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ, действаща в национален мащаб.
 • Специализирана система за дистрибуторска дейност на компания за продажба на фискални устройства. Разработено приложение за организация на плащанията на служители.
 • Специализирана система, която улеснява изпращането на голям брой SMS съобщения до определени предефинирани от клиента групи.
 • Система за управление /транспортна борса/ за спедиторска посредническа дейност. Системата предлага решения за транспортни, спедиторски и търговски дружества, като поддържа високо ниво на конфиденциалност, улеснява работата им и гарантира сигурността, както на товарите, така и на превозните средства.
 • Система за контрол на достъп и работно време, с основен приоритет сигурността.
 • Специализирана софтуерна система за обработка на митнически документи - BIMIS.