Актуално

Страница 3 of 20

В ИМЕТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

09.12.2020

          Настъпи време, в което трябва бързо да се приспособим към нов начин на живот, но и време, в което трябва да не забравяме да бъдем Човеци.

          В следствие на Пандемията много от нас останаха да работят от домовете си, други загубиха работата си, а нашите деца учат онлайн. Но не всеки има възможност да предостави мобилно устройство на своето дете, и така то няма нужните условия да продължи временно образованието си.

          Ние от Бисофт се обръщаме с молба към всеки един от Вас, който има възможност да подари неизползвани вече от него - телефон, таблет или лаптоп, а ние от своя страна ще ги настроим и предоставим безвъзмездно на деца в неравностойно положение!

          Нека заедно преминем през този труден за всеки един от нас период, нека подаваме ръка на хората около нас, и най- важното нека осигурим - образованието на нашите деца, защото децата са нашето Бъдеще!

 

 

 

 

Университет по хранителни технологии – гр. Пловдив - консултация и техническо обслужване

05.11.2020

05.11.2020 год. „БИСОФТ“ ЕООД сключи договор с Университет по хранителни технологии – гр. Пловдив за извършване на консултация и техническо обслужване на наличната компютърна, мрежова и сървърна техника, хардуерно и софтуерно обновяване на сървърни системи, поддръжка на използвани от потребители мрежови ресурси, защита на информация.

„ИНСА“ ЕООД - техническо обслужване

13.10.2020

13.10.2020 год. „БИСОФТ“ ЕООД сключи договор с „ИНСА“ ЕООД за извършване на техническо обслужване на техника, профилактика и обслужване на комуникационно оборудване, отстраняване на проблеми, възникнали в процес на работа с устройства.

„ИНСА“ ЕООД - преконфигурация и оптимизиране на работния процес

13.10.2020

13.10.2020 год. „БИСОФТ“ ЕООД сключи договор с „ИНСА“ ЕООД за извършване на преконфигурация и оптимизиране на работния процес, посредством внедряване на независими устройства за сканиране и изграждане на план за внедряване на технологично решение във фирмата.

Производствена практика - Математическа Гимназия 2020

21.07.2020

На 20.07.2020г., във фирма „БИСОФТ“ ЕООД, стартира Производствена практика за ученици, от 11 клас на Математическа Гимназия „Академик Кирил Попов“ – гр. Пловдив, по НП “ОБУЧЕНИЕ ЗА ИТ КАРИЕРА“, за учебната 2019/2020 година. По този начин „БИСОФТ“, дава възможност на млади хора / ученици / да усетят реалността на софтуерния бранш, да покажат качества и предимства, с които наистина да впечатлят един бъдещ работодател. Компанията, открива и изгражда, кандидати, с добри теоретични познания, много добро владеене на чужди езици, практически умения в различни области, хора, които са интелигентни, старателни, амбициозни, и които ще могат да допринесат с новаторски идеи и за в бъдеще. Инвестицията на „Бисофт“ е провеждане на стаж и обучителни програми, с цел откриване на талантливи кадри, развивайки способността си за работа в екип, усвоявайки нови знания в сферата на технологиите в дългосрочен план!

Адвокатска колегия Пловдив обновяване сървърни системи

20.07.2020

За пореден път, Адвокатска колегия - Пловдив, показа професионализъм и развитие за информационно обезпечаване, като обнови, хардуерни сървърни компютърни решения и направи актуализация до най-висок стандарт технологии. По този начин се повиши сигурността на информацията и се даде възможност на членовете на колегията за по-добър достъп и защита на същата. Можем да споделим, че Адвокатска Колегия – Пловдив, е новатор по отношение на информационните технологии, като предоставя редица електронни услуги за членовете си.

От „БИСОФТ“ ЕООД, бихме искали да ги поздравим за добрите управленски решения!

БИСОФТ ЕООД е бенефициент за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма Иновации и конкурентоспособност

23.06.2020

                            

 

„БИСОФТ“ ЕООД е бенефициент за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, с Административен договор от 23.06.2020 год.

Настоящият договор се сключи на основание чл. 37, ал. 3 от ЗУСЕСИФ и чл. 21, ал. 6 и ал. 7 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. във връзка с постъпило проектно предложение между Министерство на икономиката (МИ), чрез Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” (ГД ЕФК), в качеството й на Управляващ орган (УО) по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК), от една страна и „БИСОФТ“ ЕООД със собственик и управител – инж. Димитър Андреев.

Адвокатска колегия София обновена система ПОРТАЛ АДВОКАТИ

22.06.2020

На 22.06.2020г., „БИСОФТ“ ЕООД, Ви уведомява, че софтуерна система ‘‘ПОРТАЛ АДВОКАТИ“ в СОФИЙСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ е обновена, като се дава възможност за проверка и плащане на осигурителни вноски на адвокатите в колегията. Обновлението е направено с оглед улесняване и пестене на време за всеки един ползвател на системата, и е част от стратегията за постигане на пълна електронна обезпеченост на предоставените услуги от Адвокатска колегия - София.

Членство в Българска Стопанска Камара

18.06.2020

На 17.06.2020г. , се  ПРОВЕДЕ  РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА, на което  заседание УС прие за пълноправни членове на БСК две професионално-съсловни организации и осем търговски дружества. С гордост Ви съобщаваме, че сред избраните членове „БИСОФТ“ ЕООД – учредена от инж. Димитър Андреев, получи пълноправно членство в Българска Стопанска Камара – съюз на българския бизнес, с предмет на дейност: „Разработка на софтуер, търговия със софтуерни продукти, проектиране на ИТ системи“. С над 15 годишен опит в ИТ сектора, дружеството допринася и подпомага за редица технологични решения и иновации, от които всеки ден се ползват редица потребители и управление на процеси.

 

Нова функционалност на системата DOCATTESTATION –ДЕПОЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ ВС Пловдив

21.05.2020

На 21.05.2020, „БИСОФТ“ ЕООД Ви уведомява, че новата функционалност на системата „DOCATTESTATION” – Удостоверител на документи /www.docattestation.com/ - модул „ДЕПОЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ“ , е вече факт и в действие,  във  Военен съд - Пловдив  и Адвокатска колегия – Пловдив. По този начин се осъществява депозиране на молби и документи между двете инстанции. „Бисофт“ ЕООД, полага грижи за улесняване работата на всеки един член при Адвокатски колегии и съдилища,  ползващ софтуерна система „Удостоверител на документи“.

Система Удостоверител на документи нов дизайн

22.04.2020

Днес, 22.04.2020г., „БИСОФТ“ ЕООД, направи обновяване на софтуерна система „Удостоверител на документи“ - “DocAttestation“. Визията е подобрена с редица извършени промени в публични и непублични функционалности. Създаде се един приветлив дизайн, като всички потребители на софтуерна система „Удостоверител на документи“ -“DocAttestation“, могат да го ползват в унисон с нови функционалности, даващи леснота при работата в работния им процес!

Нова функционалност на системата DOCATTESTATION –ДЕПОЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ РС Карлово

21.04.2020

На 21.04.2020, „БИСОФТ“ ЕООД Ви уведомява, че новата функционалност на системата „DOCATTESTATION” – Удостоверител на документи /www.docattestation.com/ - модул „ДЕПОЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ“ , е вече факт и в действие в Районен съд - Карлово и Адвокатска колегия – Пловдив. По този начин се осъществява депозиране на молби и документи между двете инстанции. „Бисофт“ ЕООД полага грижи за улесняване работата на всеки един член при Адвокатски колегии и съдилища,  ползващи софтуерна система „Удостоверител на документи“.

Функционалност към софтуерна система Удостоверител на документи ДЕПОЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ

09.04.2020

Днес, 09.04.2020г., „БИСОФТ“ЕООД, Ви уведомява, че приключи обновяването на единствена и действаща функционалност към софтуерна система - „Удостоверител на документи“ – „ДЕПОЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ“! По този начин, се дава възможност на адвокати да депозират изявления и документи по дела, като: молби за поправяне на пороци на искова молба; приложения към отговор на искова молба, становища по изготвен доклад по дела, молби и становища по хода на дела, молби за прилагане на документи за внесени държавни такси, за внесени депозити за вещи лица, за внесени депозити за призоваване на свидетели и др., молби за издаване на удостоверения, заверени преписи от документи и на изпълнителни листове по дела, писмени защити и други изявления по хода на дела.

Модул „ДЕПОЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ“ е вече факт, като между Районен съд – Пловдив и Адвокатска колегия – Пловдив, се сключи анекс към споразумение за ползване от 10.04.2020г.

С висока прецизност и работа, с нововъведения модул – „ДЕПОЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ“ в софтуерна система „УДОСТОВЕРИЛ НА ДОКУМЕНТИ“, бихме искали да споделим, че се радваме да развиваме стандарта при улесняване работата на всеки един член при Адвокатски колегии и съдилища,  ползващ софтуерна система „Удостоверител на документи“.

 

         НАШИЯТ ОПИТ Е ВАШЕТО УДОБСТВО !

Електронно проследяване в условията на извънредни мерки

26.03.2020

Уважаеми адвокати, членове на Софийската, Пловдивската, Варненската, Шуменската и Добричката адвокатски колегии,  

В условията на извънредни мерки, въведени във връзка с 2019-nCoV, се оказа, изключително удобно нововъведеното от Адвокатските съвети електронно проследяване -  плащането на членски внос, осигуровки, наеми и други, което може да направи всеки един АДВОКАТ по персоналната си партида, чрез регистрация в софтуерна система „ПОРТАЛ АДВОКАТИ“, на сайта на съответната адвокатска колегия, както следва:

  1. Софийската адвокатска колегия : http://www1.sf.pdefense.org
  2. Адвокатска колегия – Пловдив :    http://www1.pv.pdefense.org
  3. Адвокатска колегия – Варна :        http://www1.vr.pdefense.org
  4. Адвокатска колегия – Шумен :       http://www1.sh.pdefense.org
  5. Адвокатска колегия – Добрич:       http://www1.do.pdefense.org

Порталът предвижда възможност за получаване от адвоката на служебна електронна поща и получаване/изпращане на съобщения. Изключително функционално и добро решение, като самата регистрация става буквално за секунди и удобството е факт.

 

От екипа на БИСОФТ ЕООД

ОСТАНЕТЕ СИ ВКЪЩИ!

Дистанционен режим на работа тип HOME OFFICE

17.03.2020

Уважаеми Клиенти/Граждани,

Във връзка със създалата се извънаредна ситуация в Република България, взетите мерки за справяне с настъпилата в страната епидемична обстановка и въведеното от правителството извънредно положение, с цел превенция на заболяването и намаляването на риск от заразяване с COVID-19, „БИСОФТ“ ЕООД, Ви уведомява, че преминава на дистанционен режим на работа – тип „HOME OFFICE“.

Софтуерната и техническата поддръжка на информационните и компютърни инфраструктури продължава в пълна степен на действие.

Физическият достъп и посещения се ограничават или допускат спрямо наложените мерки, с обявено Решение на Министерството на здравеопазването от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България извънаредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб със заповед № Р-37/26.02.2020г. на министър-председателя на Република България.

Апелираме всеки един гражданин да направи всичко необходимо за опазване здравето на околните, близките и себе си!

„БИСОФТ“ ЕООД е до Вас, както Вие сте до нас и заедно ще се справим със създалата се ситуация. Не се колебайте да се информирате за възможности, които могат да бъдат реализирани с иновативно мислене за Вашата дейсност и бизнес.

Страница 3 of 20